לשיחה 02-566-5570 >>

ביקורת ועריכת דוחות כספיים

עמותה הינה ישות משפטית נפרדת ופועלת באמצעות ועד המנהל שלה, העמותה חדלה להתקיים רק באם פורקה בהתאם לנקבע בחוק העמותות.

ועד המנהל של העמותה הינם שכירים או מתנדבים ומשכורתם באם קיימת משולמת על ידי החברה.

עמותה חייבת להגיש לפחות אחת לשנה דו"ח על פעילותה לרשם העמותות ולשלם אגרה, עמותות שמחזורן השנתי אינו עולה על 300,000 ₪ ושאינן משלמות מלגות או שכר, רשאית לבקש בתצהיר פטור מהאגרה השנתית.

עמותה חייבת להגיש אחת לשנה לרשם העמותות את דו"ח כספי המפרט את מצבה הכלכלי, את הדו"ח המילולי המפרט את עיקר פעילות העמותה באותה שנה, פרוטוקולים מישיבות מוסדות העמותה וכן דו"ח של ועדת הביקורת או הגוף המבקר.

כל עמותה חייבת בדיווח שנתי למס הכנסה.