לשיחה 02-566-5570 >>

ביקורת ועריכת דוחות כספיים

החברה הינה ישות משפטית נפרדת ופועלת באמצעות מנהליה, החברה חודלת להתקיים רק אם פורקה כחוק על ידי רשם החברות.

בדרך כלל החברה הינה חברה בע"מ- בעירבון מוגבל, המשמעות הינה שבעלי המניות אינם ערבים להתחייבויות החברה אלא רק עד גובה הון המניות הבלתי נפרע או באם נתנו ערבות אישית לבנקים או לנושים של החברה.

מנהלי החברה הינם שכירים של החברה ומשכורתם משולמת מהחברה.

החברה יכולה לצבור רווחים או הפסדים במהלך הפעילות שלה, רווחי החברה מחולקים לבעלי המניות שלה או באמצעות שכר או כדיבידנד, ההחלטה על הבחירה והיחס ביניהם הינה מורכבת ונעשית בהחלטה של רואה החשבון, של החברה ומנהלי החברה.

חברה חייבת למנות רואה חשבון על פי חוק.

חברה חייבת בהגשת דו"ח מבוקר על ידי רואה חשבון בלבד, הדו"ח כולל מאזן, דו"ח רווח והפסד, דו"ח על תזרים מזומנים, דו"ח על שינויים בהון העצמי וכן דו"ח התאמה לצרכי מס הכנסה.

החברה חייבת באגרה שנתית לרשם החברות ובהגשת דו"ח שנתי הכולל דיווח על בעלי המניות והדירקטורים.

החברה חייבת בדיווח שנתי למס הכנסה ותשלום מקדמות שוטפות וכן דיווחים שוטפים אחרים.