לשיחה 02-566-5570 >>

דוחות שנתיים

עצמאים ושכירים

דו"ח שנתי ליחיד הינו חובה על פי חוק מלבד אלה שהחוק פטר אותם במפורש כגון שכירים עם הכנסה שנתית של עד 650,000 ₪, נכון לשנת 2013.
חישוב המס הינו שנתי ומחושב על ההכנסה החייבת ולוקחת בחשבון את כל הניכויים או הזיכויים.
עצמאי חייב להגיש דו"ח למס הכנסה אחת לשנה, יש חובה לדווח באופן מקוון ובנוסף להגיש את הדו"ח בפועל במשרדי מס הכנסה.
הדו"ח השנתי כולל בתוכו את כל ההכנסות של הנישום מכל מקורות ההכנסה שלו, לדו"ח מצורפים דו"ח הכנסות והוצאות וטפסים נלווים, אישורים נוספים על הכנסות משכר או משוק ההון, אישורים מקופות גמל תרומות ועוד.
מועד הגשת הדו"ח השנתי הינו עד ליום 30 באפריל לתום אותה שנה או עד ליום 31 במאי לתום אותה שנה באם מנהל את חשבונותיו לפי שיטת החשבונאות הכפולה.
אי הגשת דו"ח במועד או אי הגשת דו"ח בכלל, הינה עבירה על החוק ויכולה לגרור קנסות או במקרה הגרוע אישום פלילי.
נישום המיוצג על ידי רואה חשבון או יועץ מס זכאי להגיש את הדו"ח השנתי בהתאם לאורכות שניתנו למייצג ואז ניתן להגיש על פי חוק במועד מאוחר יותר שנקבעו לנישומים לא מיוצגים.

חברות

חברה חייבת בהגשת דו"ח למס הכנסה, אחת לשנה. הדו"ח חייב להיות מבוקר על ידי רואה חשבון בלבד, הדו"ח כולל מאזן, רווח והפסד, דו"ח על תזרים מזומנים, דו"ח על שינויים בהון העצמי וכן דו"ח התאמה לצרכי מס הכנסה.
יש חובה לדווח את הדו"ח באופן מקוון ובנוסף להגיש את הדו"ח בפועל במשרדי מס הכנסה. בעלי מניות בחברה המחזיקים מעל 10%, חייבים בפתיחת תיק ובדיווח שנתי .
מועד הגשת הדו"ח השנתי של חברה הינו עד ליום 30 ביוני לתום אותה שנה או בהתאם לאורכות שנקבעו לרואה חשבון.
אי הגשת דו"ח במועד או אי הגשת דו"ח בכלל, הינה עבירה על החוק ויכולה לגרור קנסות או במקרה הגרוע אישום פלילי.
חובה להגיש דו"ח לרשם החברות אחת לשנה, הדו"ח כולל את פרוט בעלי המניות ושעור אחזקתם ופרטים נוספים על הדירקטורים ובעלי המניות

עמותה

עמותה חייבת בהגשת דו"ח למס הכנסה, אחת לשנה, הדו"ח חייב להיות מבוקר על ידי רואה חשבון בלבד לעמותות שמחזור הפעילות שלהם מעל מיליון ש"ח, הדו"ח כולל: מאזן, דו"ח על הפעילויות, דו"ח על תזרים מזומנים,דו"ח על שינויים בנכסים נטו וכן דו"ח התאמה לצרכי מס הכנסה.

מועד הגשת הדו"ח השנתי של עמותה הינו עד ליום 30 ביוני לתום אותה שנה או בהתאם לארכות שנקבעו לרואה חשבון.
אי הגשת דו"ח במועד או אי הגשת דו"ח בכלל, הינה עבירה על החוק ויכולה לגרור קנסות או במקרה הגרוע אישום פלילי.
חובה להגיש את הדו"ח לרשם העמותות במסגרת הדיווחים לרשם העמותות.

מעסיק

מעסיק עובדים או נותני שירותים חייב להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה.
דו"ח שנתי למעסיק עובדים בשכר מדווח באופן מקוון ובנוסף מוגש בפועל למשרדי מס הכנסה בטופס 126.
דו"ח שנתי למעסיק נותני שירותים מדווח באופן מקוון ובנוסף מוגש בפועל למשרדי מס הכנסה בטופס 856.