לשיחה 02-566-5570 >>

הכנסות משכר דירה - אופן דיווח

בעלי דירות המשכירים דירה אחת או יותר למגורים עלולים להתחייב במס, ישנם 3 אפשרויות כדלקמן:

אפשרות א' - מסלול פטור

על-פי חוק מס הכנסה ניתן פטור לדמי שכירות שקיבלת בשל דירת מגורים בישראל )או חלק ממנה( המשמשת למגורים עד לסכום התקרה המתואמת. החוק קובע כי יינתן פטור להכנסה מדמי שכירות מהשכרת דירה בתנאים הבאים:

א. דמי השכירות הם מדירה או חלק ממנה המיועדים לשמש למגורים, למעט דירה הרשומה בפנקסי עסק שחייבים לנהל אם רואים בהכנסה מדמי שכירות כהכנסה מעסק.

ב. הדירה הושכרה ליחיד או לחבר בני אדם שאושר לצורך כך ומשכירה ליחיד.

ג. למשכיר מסמך חתום בידי השוכר כי הדירה משמשת למגוריו.

ד. דמי השכירות התקבלו בשנת המס )גם אם התקבלו עבור שנים אחרות(.

הפטור הבסיסי לשנת 2015 הינו 5,070 ₪ לחודש.

הכנסה באפשרות זו פטורה ממס הכנסה ומביטוח לאומי.

אפשרות ב' – מסלול הכנסה משכר דירה החייב בשיעור מס של 10%

מסלול זה מתאים למי שיש לו מספר דירות המושכרות למגורים, כפי המפורט באפשרות א', ועוברות את גובה התקרה הפטורה.

מי שבוחר במסלול זה רשאי לשלם מס הכנסה בשיעור קבוע של 10% בלבד, יש לבקש מרשויות המס להיכלל במסלול זה ולפטור אותו מהגשת דוח שנתי למס הכנסה.

חובה לשלם ולדווח למס הכנסה תוך שלושים יום מתום שנת המס שבה התקבלו דמי השכירות.

מי שבחר במסלול זה אינו זכאי לנכות הוצאות או ניכוי אחר.

הכנסה במסלול זה פטורה מביטוח לאומי.

אפשרות ג' – הכנסה משכר דירה במסלול החייב במס

ההכנסה משכר דירה הינה חייבת במס הכנסה בשיעור התחלתי של 30% וכן חייבת בביטוח לאומי.

ניתן לדרוש הוצאות או ניכויים בשל הדירה המושכרת, כגון פחת ואחזקה שוטפת.