לשיחה 02-566-5570 >>

פתיחת עסק - עוסק פטור

עוסק פטור - הוא עוסק שמחזור הכנסותיו לא עולה על 98,707 ₪ לשנת 2017, (99,006 ש"ח לשנת 2016)

אינו חייב בתשלום מע"מ על הכנסותיו ואינו רשאי לקזז מע"מ על הוצאותיו.

ישנם עוסקים שיחויבו להירשם כעוסק מורשה גם אם מחזור ההכנסות שלהם נמוך כגון: אדריכל, סוכן ביטוח, רופא ועוד. רשימת העוסקים המלאה מופיעה בתקנה 13 לחוק מע"מ.

ניתן להיות עוסק פטור ושכיר בעת ובעונה אחת.

לעניין מס הכנסה הכללים החלים על עוסק פטור ועוסק מורשה הינם זהים.

את פתיחת התיק יש להסדיר מול הרשויות הבאות:

  1. מע"מ - יש להעריך את מחזור ההכנסות הצפוי בשנת המס ולהגדיר את תחום העיסוק.
  2. מס הכנסה - על פי ההכנסות השנתיות הצפויות או בהתאם לענף הפעילות, מס הכנסה יקבע אם יש צורך בתשלום מקדמות ואת שיעור המקדמות מההכנסה.
  3. ביטוח לאומי - שם יוגדר מעמדו של הנישום כעצמאי ו/או כשכיר או שאינו עונה להגדרה.

עובד עצמאי, לעניין ביטוח לאומי, יחשב מי שעוסק במשלח ידו ועונה על אחד מהתנאים האלה:

  • עובד לפחות 20 שעות בשבוע בממוצע.
  • ההכנסה החודשית הממוצעת היא לפחות 50% מהשכר הממוצע.
  • עובד לפחות 12 שעות בשבוע בממוצע והכנסתו החודשית היא לפחות 15% מהשכר הממוצע.

כמו כן יש לקבוע את ההכנסה הצפויה מהעיסוק כעצמאי ובהתאם לשלם מקדמות לביטוח לאומי.

חשוב לדעת כי המקדמות לביטוח לאומי משקפות את ההכנסה הצפויה והן קובעות את בסיס הפיצוי שיתקבל מביטוח לאומי בגין תאונת עבודה, נכות מתאונת עבודה, ועוד.

רישום ופתיחת תיק במע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי נעשה ע"י משרדנו ומחייב מצד העוסק צרוף תעודת זיהוי, מסמך לקיום חשבון בנק או שיק מבוטל ולעיתים מסמכים נוספים וחתימה על טפסי פתיחת תיק וייצוג.

עוסק פטור חייב בניהול ספרים כחוק- כל אחד בתחום עיסוקו הספציפי, לרוב הוא יידרש רק להוציא קבלות ללקוחות ולשמור חשבוניות ומסמכים של הוצאות.

עוסק פטור נדרש לדווח ולשלם מקדמות באופן שוטף לרשויות:

ביטוח לאומי - אחת לחודש באם הוא מוגדר כעצמאי, ישולמו מקדמות כפי שנקבעו על ידי המוסד לביטוח לאומי בהתבסס על ההכנסות שהוצהרו בפתיחת העסק .

מע"מ- אחת לשנה מדווח מחזור ההכנסות השנתי.

מס הכנסה- אחת לחודש/חודשיים, במידה ונקבעו לנישום מקדמות. המקדמות מחושבות על ידי מכפלה של מחזור ההכנסות בשיעור המקדמות שנקבע לעוסק.

מס הכנסה - אחת לשנה, יש להגיש דוח שנתי על כל ההכנסות מכל מקורות ההכנסה שהיו בשנת המס לנישום ולבן/בת הזוג.

הצהרת הון- אחת למספר שנים, על פי דרישה ממס הכנסה.