לשיחה 02-566-5570 >>

שותפות

שותפות היא צורה של התאגדות משפטית, בדרך כל בין שני בני אדם או יותר או בין תאגידים המנהלים יחד עסק לשם הפקת רווחים, ואינם מאוגדים באופן אחר כמו בחברה בעירבון מוגבל או אגודה שיתופית.

שותפות נוצרת באמצעות הסכמת חבריה. לרוב אין חובה ברישומה אצל רשם השותפויות, במידה ויש חובה או השותפים רוצים בכך ניתן לרשום את השותפות ברשם השותפויות.

חלוקת הרווחים בין השותפים נקבעת בהתאם להסכם בין השותפים.

שותפות מתאימה לניהול עסקים בעלי שיתוף פעולה עסקי שאין חובה או צורך להתאגד כחברה או תאגיד אחר, ניהול העסק יחסית פשוט.

השותפים בשותפות חבים באופן אישי בחובות השותפות.

לרוב השותפות נרשמת כעוסק מורשה במע"מ.

השותפות חייבת לדווח למע"מ אחת לחודש או אחת לחודשים בהתאם למחזור העסקאות שלה, הדיווח כולל את מס העסקאות שלה בגין ההכנסות המדווחות בתקופה הנ"ל בניכוי מע"מ בגין תשומות רגילות או תשומות לרכוש קבוע שהעוסק רשאי לקזז.

השותפות חייבת בניהול ספרים כחוק.

השותפים בשותפות חייבים לפתוח תיק במס הכנסה ולהגיש דוחות כפי שנדרש מעוסק פטור או עוסק מורשה ולכלול את חלקם ברווחי השותפות או הפסדיו בדיווח השנתי למס הכנסה.

רישום ופתיחת תיק במע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי נעשה ע"י משרדנו ומחייב מצד העוסק צרוף תעודת זיהוי, מסמך לקיום חשבון בנק או שיק מבוטל ולעיתים מסמכים נוספים וחתימה על טפסי פתיחת תיק וייצוג.