לשיחה 02-566-5570 >>

גוף מבקר במקום ועדת ביקורת בעמותות

חוק העמותות מחייב למנות ועדת ביקורת המכהנים בה לפחות שני חברי ועד, לועדת הביקורת תפקיד מרכזי בבדיקת התנהלות תקינה של העמותה ומוסדותיה שעיקרן כדלקמן:

בדיקת תקינות פעולות העמותה , לרבות התאמת פעולות העמותה למטרותיה, לרבות תקינות פעילותם של נושאי המשרה בעמותה, ניהול תקין, חיסכון, יעילות, אפקטיביות וטוהר המידות.

לבדוק השגת יעדי העמותה ביעילות וחסכון.

לעקוב אחר החלטות.

משרדנו מספק שירותי ביקורת פנימית. שירותי הביקורת הפנימית ניתנים על ידי עובדי המשרד המקצועיים והמוסמכים בעלי ניסיון רב.

במסגרת ביקורת פנימית מבוצע:

• תקינות פעילות הגוף המבוקר ובחינת אפקטיביות הבקרות הפנימיות.
• תקינות עסקאות הנעשות בין הגוף המבוקר לבין נושאי משרה בגוף המבוקר.
• שמירה על הוראות החוק, ניהול תקין, טוהר המידות, חסכון ויעלות בגוף המבוקר.
• קיום ההוראות אשר מחייבות את הארגון המבוקר ונקודות חולשה שהארגון חשוף להן.
• אופן קבלת החלטות בגוף המבוקר.
• אחר.