לשיחה 02-566-5570 >>

תיאום מול הרשויות

מס הכנסה

מס הכנסה הינו מס שמטילה המדינה על ההכנסה, מכוח פקודת מס התשכ"א- 1961, על תאגיד ועל יחיד. חוקי המס מתירים לנכות מההכנסה הוצאות שהוצאו בייצורה, נכווים אחרים וקיזוז הפסדים, כך שלמעשה המס מוטל על ההכנסה החייבת.
המס בישראל הינו מס פרוגרסיבי, כלומר שיעורו עולה עם עליית ההכנסה החייבת.
ישנם סוגים של הכנסות שנקבע לגביהם פטור ממס או בשיעור נמוך יותר.
ההכנסות משוק ההון, ניירות ערך דיבידנדים וריביות ברובם חייבות במס, לרוב הבנקים מנכים מראש את המס על פי חוק אך אינם מקפידים על קיזוזי ההפסדים המותרים, כתוצאה מכך משולם מס מעל הנדרש וניתן לקבל אותו בחזרה בהגשת דוח להחזר מס לשכירים או במסגרת הדוח השנתי.
זיכוי ממס כגון עבור תושבות, אישה, ילדים וכו'... ניתנים בהתאם למעמד הנישום ומצבו האישי.

מס ערך מוסף (מע"מ)

מס ערך מוסף פועל במסגרת החוק שהתקבל בשנת 1975, מס זה מוטל על צריכתה.
המע"מ הוא מס עקיף, שהצרכן הוא הנושא בפועל בעלותו. המע"מ נכלל במחירם של מוצרים ושירותים כאחוז ממחירם, כיום שיעור מס ערך מוסף עומד על 18%.
המס נקרא כך מכיוון שהוא ממסה את הערך המוסף בכל שלב בשרשרת הייצור והשיווק, החל מהיצרן, דרך הסיטונאי ועד לקמעונאי. הערך המוסף הינו ההפרש בין מחיר המוצר או השירות המסופקים לצרכן הסופי לסך מחיר התשומות ששימשו לייצור המוצר או מתן השירות.
הדיווח למע"מ הינו בהתאם לסוג העוסק ובהתאם למחזור העסקאות שלו.

המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי הוא המוסד האחראי על מימוש רוב הזכויות החברתיות במדינת ישראל, על פי רוב בדרך של תשלומי העברה. פעילות המוסד לביטוח לאומי מוסדרת בחוק הביטוח הלאומי, שהתקבל בכנסת בנובמבר 1953. כמו כן עוסק המוסד במימושם של חוקים נוספים בתחום הביטחון הסוציאלי, כגון חוק הבטחת הכנסה, ובהסכמים עם ממשלת ישראל, הנוגעים לביטחון סוציאלי.
המעמד בביטוח לאומי כשכיר או/ו כעצמאי או שאינו עונה להגדרה, נקבע בהתאם לעיסוק.
עובד עצמאי יחשב מי שעוסק במשלח ידו ועונה על אחד מהתנאים האלה:
• עובד לפחות 20 שעות בשבוע בממוצע.
• ההכנסה החודשית הממוצעת היא לפחות 50% מהשכר הממוצע.
• עובד לפחות 12 שעות בשבוע בממוצע והכנסתו החודשית היא לפחות 15% מהשכר הממוצע.

ביטוח לאומי מקבל את נתוני ההכנסה מהדוחות שהוגשו למס הכנסה ועל פיהם נעשה תחשיב החבות בביטוח לאומי.