לשיחה 02-566-5570 >>

הנחיות חדשות עקב משבר הקורונה

שירות התעסוקה הישראלי

10/03/2020

מס' חוזר: (1)02.01.07

חופשה ללא תשלום בעקבות משבר לאומי

1. כללי

1.1. בעקבות משברים לאומיים מעסיקים לעיתים מוציאים עובדים רבים לחופשה ללא תשלום.

1.2. חופשה ללא תשלום לעניין חוזר זה , הינה חופשה ללא תשלום לתקופה שלא תפחת מ 30 ימים.

1.3. משברים לאומיים יכולים לחול על אוכלוסיות מוגדרות או לחלופין לתקופות מוגדרות

1.4. משבר לאומי לעניין חוזר זה הינו משבר המוכרז על ידי סמנכ"ל השמה ומעסיקים אשר יפרט את אוכלוסיית המשבר ואת תקופת המשבר (במידה ואין תאריך סיום, במעמד תום המשבר יקבע הסמנכ"ל כי המשבר הסתיים)

1.5. דורשי עבודה אשר יצאו לחופשה ללא תשלום ביוזמת המעסיק בעקבות משבר לאומי, הינם דורשי עבודה המתייצבים/נרשמים בלשכה החל ממועד תחילת המשבר ועד תום המשבר שנקבע על ידי סמנכ"ל השמה ומעסיקים. דורשי עבודה יצהירו בחתימתם כי יצאו לחופשה ללא תשלום שלא מרצונם ולהבנתם יש בכוונת הארגון בו עבדו לקלוט אותם חזרה לעבודה בתום המשבר הלאומי.

1.6. עבור דורש עבודה (להלן – "דו"ע") אשר יצא לחופשה ללא תשלום בעקבות משבר לאומי קיימות עבודות מתאימות מעטות לתקופה הקצובה בה הוא מובטל ולכן פחתו הסיכויים שתימצא לו עבודה מתאימה ולכן הותאמה דרישת ההתייצבות בהתאם.

1.7. בשל התנאים הייחודיים, שירות התעסוקה מוסמך לקבוע את תדירות ההתייצבות של דו"ע בעקבות המשבר הלאומי ולהתאימם למצב התעסוקתי השורר במשק.

1.8. ככל שדו"ע יתייצב בהתאם לדרישות לשכת התעסוקה, יש לראותו כמי שביצע את המוטל עליו במסגרת מבחן התעסוקה אותו מקיים שירות התעסוקה.

1.9. חוזר זה מסדיר כי דו"ע אשר נמצא בחל"ת ביוזמת המעסיק בעקבות משבר לאומי ידרש להתייצב פעם אחת בחודש החל מיום רישומו בשירות התעסוקה ועד לתום חודש המשבר הלאומי.

1.10. שירות התעסוקה יפעל ליצור קשר עם מעסיקים הצפויים להוציא את עובדיהם לחל"ת על מנת להנגיש עבורם את חוזר זה ואת משמעויותיו

2. תהליך העבודה

2.1. סמנכ"ל השמה ומעסיקים יכריז על משבר לאומי ויקבע:

2.1.1. אוכלוסיית היעד

2.1.2. תקופת המשבר (במידה ולא ידוע סיום יקבע את מועד ההתחלה בלבד)

2.2. מתאם השמה יפעל בהתאם לסעיף 2.3 לדורש עבודה אשר:

2.2.1. מצהיר כי הוא יצא לחל"ת שלא מרצונו ועומד בהגדרות המשבר הלאומי

2.2.2. דורש עבודה אשר במהלך הטיפול בלשכה ניכר כי יצא לחל"ת שלא מרצונו כתוצאה ממשבר לאומי אשר הוגדר על ידי סמנכ"ל ההשמה

2.3. מתאם ההשמה יזין בתיק דורש העבודה חיווי "משבר לאומי" ('תיק דורש עבודה' – 'פרטים אישיים' – מסך 'נתונים כללים')

2.3.1. יחתים את דורש העבודה על הצהרה כי הוא יצא לחופשה ללא תשלום בעקבות משבר כמפורט בנספח א – הצהרה על חופשה ללא תשלום בעקבות משבר,

2.3.2. יסרוק את ההצהרה החתומה לתיק האישי של דו"ע במערכת.

2.4. לאחר הרישום, מתאם ההשמה ינחה את דו"ע כי החל ממועד הרישום ועד שיונחה אחרת הוא נדרש להתייצב בלשכה אחת לחודש בשבוע השלישי, אולם חלים עליו החובות הבאים:

2.4.1. ככל שתימצא עבור דורש עבודה הצעת "עבודה מתאימה", המתאם רשאי להפנותו למעסיק באמצעות הפניה טלפונית או באמצעות זימון ללשכה לצורך מתן הפניה.

2.4.2. במקרה בו דו"ע נקלט לעבודה, יעדכן את מתאם ההשמה בלשכת התעסוקה, אשר יזין את הקליטה ואת מועד תחילת העבודה.

2.4.3. במהלך תקופת המשבר הלאומי, ככל שדו"ע לא יהיה זמין לעבודה, יהא עליו לעדכן את לשכת התעסוקה

2.5. מחפש עבודה אשר נרשם באתר האינטרנט יידרש להשלים את רישומו בלשכה בתוך 15 ימים קלנדריים- עם הגעתו ללשכה יפעל מתאם ההשמה בהתאם לסעיף 2.3 (למען הסר ספק, זמינות לעבודה החל ממעמד הרישום המקוון ללשכה הינה מחייבת).

3. פעילות המערכת לאחר הרישום

3.1. תדירות התייצבותם של בעלי חיווי "משבר לאומי" בתוקף, תשונה בבצ' לילי (בערב שלאחר הרישום) להתייצבות חודשית שבוע 3

3.2. דו"ע יוצג במערכת כמתייצב בתדירות חודשית במשמרת שבוע 3 החל מהיום העוקב להוספת החיווי

3.3. מחפש עבודה אשר ביצע את הרישום הראשוני באתר האינטרנט ישלים את הרישום הראשוני בלשכה בתוך 15 ימים קלנדאריים, ויזוכה עבור הימים שבין הרישום הראשוני ללשכה באתר האינטרנט ועד הרישום הראשוני בלשכת שירות התעסוקה.

חלק ג – נספחים

נספח א – הצהרה על חופשה ללא תשלום בעקבות משבר

הצהרה על חופשה ללא תשלום בעקבות משבר לאומי

1. אני _____________ (שם ושם משפחה) מספר ת.ז _______________ הרשום כדורש עבודה בלשכת התעסוקה __________, מצהיר בזאת כי יצאתי לחופשה ללא תשלום על פי דרישת המעסיק ______________ (שם המעסיק) (להלן: "המעסיק"), החל מתאריך ______ ועד לתאריך _________

2. למיטב ידיעתי בכוונת המעסיק לקלוט אותי לעבודה בתום תקופת המשבר.

3. ידוע לי כי זכאות לדמי אבטלה מחייבת אותי להיות זמין לכל "עבודה מתאימה" בתקופה זו בנוסף ליתר תנאי הזכאות כפי שמוגדרים בחוק הביטוח הלאומי.

4. הובהר לי כי החל ממועד זה ועד להודעה שאקבל משירות התעסוקה אני נדרש להתייצב אחת לחודש בין התאריכים 21-15 לחודש.

5. במקרה בו תימצא עבורי "עבודה מתאימה", שירות התעסוקה יהיה רשאי להפנות אותי למעסיק לרבות הפניה בטלפון או לחילופין לזמן אותי ללשכת התעסוקה לצורך מתן הפניה ואהיה מחויב לשתף פעולה עם ההפניה בהתאם לדין.

6. הובהר לי כי בכל שלב, במידה ואהיה מעוניין להיפגש עם מתאם ההשמה לצרכי חיפוש עבודה מתאימה, באפשרותי לעשות זאת.

7. הובהר לי כי חובה עלי לדווח על תחילת עבודה חדשה ו/או חזרה לעבודה אצל המעסיק.

8. עם תום המשבר, כפי שיקבע ע"י השירות, במידה ולא התחלתי לעבוד ו/או חזרתי לעבוד אצל המעסיק, ידוע לי שאני מחויב להתייצב פעם בשבוע ביום: ________ בין השעות: _______

תאריך

_________

שם דורש עבודה

_________

חתימה

________

הנחיות לקבלת דמי אבטלה לעובדים הנאלצים לצאת לחופשה ללא תשלום בעקבות הקורונה

הזכאות לדמי אבטלה היא למי שיצא לחופשה ללא תשלום (חל"ת) למשך 30 יום ומעלה, ומותנית בעמידה בתנאי הזכאות לדמי אבטלה.

שימו לב, מי שהוצא לחל"ת בעקבות הקורונה, יוכל להתחיל לקבל דמי אבטלה גם אם הוא לא ניצל את כל ימי החופש שלו.

להלן סדר הפעולות הנדרש לקבלת דמי אבטלה

התייצבות בשירות התעסוקה

כדי לקבל דמי אבטלה עליך להתייצב בשירות התעסוקה מיד עם הפסקת העבודה. ניתן להתייצב ובמקביל להגיש לביטוח הלאומי תביעה לדמי אבטלה. לידיעתך, ניתן להתחיל להתייצב און-ליין באתר שירות התעסוקה.

מרגע שנרשמת באתר יש לך שבועיים להגיע פיזית ללשכת שירות התעסוקה - מי שלא יתייצב בלשכה תוך שבועיים (14 יום) ימחקו הימים שנרשמו לו בהתייצבות האינטרנטית, והוא לא יוכל לקבל עבורם דמי אבטלה.

במקרים שבהם לא ניתן להתייצב בגלל בידוד ביתי, יש לפעול לפי ההנחיות של שירות התעסוקה.

הגשת תביעה לדמי אבטלה לביטוח לאומי

ניתן להגיש תביעה מקוונת לדמי אבטלה באתר שלנו. להגשת תביעה לחץ כאן.

אין צורך להגיע פיזית לסניפי הביטוח הלאומי.

מסמכים שיש לצרף לתביעה: